หากมีอะไรเข้าตา ควรปฐมพยาบาลดวงตาเบื้องต้นอย่างไร 

            ตาเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายที่มีความสำค […]